1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:

PYROMIX s.r.o.
086 06  Lenartov 80
IČO: 51 992 108
DIČ: 2120862502
zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P

 

(ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.superohnostroje.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa:

PYROMIX s.r.o.

Lenartov 80

086 06 Malcov

 

E-mail: superohnostroje@gmail.com

Tel.:  0949 882 947

Číslo účtu: 520700-4206353686/8360

v tvare IBAN: SK 8583605207004206353686

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

1.2 Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.superohnostroje.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam , a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.superohnostroje.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. .Predávajúci má právo v prípade nedostupnosti jedného tovaru dodať druhý tovar tej istej ceny a podobného druhu efektov, kupujúcemu.

1.4 Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom ” Nová objednávka č.xxx -“,

2.2 Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom alebo dobierkou, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Nová objednávka č. xxx -” až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ku kupujúcemu.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

Pokiaľ nebola objednávka expedovaná zo strany predávajúceho.

V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

4. PODMIENKY DODANIA TOVARU

4.1 Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke (informácie o doručení). V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.3 Pri doručení zásielky kuriérom alebo inou dopravou je kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení poškodeného balíka musí kupujúci spísať s kuriérom reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do reklamačného protokolu. Pri nesplnení vyplnenia reklamačného protokolu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4 Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.3.), je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.5 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru priamo s tovarom.

4.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.7 Výška balného a prepravného je určená podľa platných taríf firmy Patrik Chomjak pre prepravu a doručovanie zásielok prostredníctvom internetového predaja. Doručenie prostredníctvom kuriéra (ceny sú uvádzané vrátane DPH).

Zaručujeme dodanie tovaru do Silvestra pre objednávky vytvorené najneskôr 27.12.2018 do 12:00 hod. pri spôsobe platby na dobierku.

 

5. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou dobierky pri preberaní tovaru kuriérovi.

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar pri prevzatí tovaru.

5.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4 Náklady spojené s prípadnou montážou a manipuláciou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.5 Minimálna cena objednávky tovaru je stanovená nad 10 EUR bez dopravy . Akceptované a realizované budú iba objednávky presahujúce túto sumu.

  1. Pri objednávke tovaru nad 800 EUR bez dopravy je spôsob platby bankovým prevodom vopred na účet.

   5.7 Poplatky za dopravu sú nasledovné:

   Doprava 

   • doprava zdarma pri nákupe nad 50€

   • Kuriér, doručenie na adresu do 1-3 pracovných dní. 3,90€

Osobný odber

   • Osobný odber je možný na adrese Lenartov 80 / 08606 Malcov

Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní)

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Uvedené ceny platia v rámci Slovenskej republiky.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu  v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z.

7.2 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar – číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

7.3 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14  dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

7.4 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

  1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu:

   meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, identifikačné údaje firmy.

8.3 Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1.

9. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY SÚVISIACE S PREDAJOM ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

9.1 Kupujúci svojou registráciou, objednaním na stránke www.superohnostroje.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa §5 nariadenie vlády SR č. 70/2015z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu nasledovne:

9.2 Pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F1. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F2. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F3. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

18 rokov ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Od 1. septembra 2018 sa dopľňa zákon č.58/2014 Z. z. o používaní a predaji zábavnej pyrotechniky.

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je od 1. do 31. decembra.  Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania používania/.

Voľný predaj petárd a pyrotechnicky F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, je od 28. do 31.decembra.                                                                                                                   

 Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 27.decembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania používania/.

Voľné používanie všetkých pyrotechnických výrobkov F2 a F3 je od 31.decembra do 1.januára.

Predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F1, T1, P1 / dymovnice, pochodne, stroboskopy, prskavky, detská pyrotechnika, lampiony šťastia / nie je obmedzený.

9.3 Pyrotechnické predmety kategórie F2, F3 a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

  Vzhľadom na povahu predávaného tovaru môže v internetovom obchode nakupovať len osoba staršia ako 15 rokov, ak kupuje výlučne kategórie F1. Pyrotechniku kategórie F2, môže kúpiť iba osoba staršia ako 18 rokov. Kategória F3 môže byť zakúpená iba osobou staršou 21 rokov. Kupujúci objednaním, registrácie alebo objednaním tovaru potvrdzuje splnenie uvedených podmienok nákupu podľa zákona č. 206/2015 §5.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonického rozhovoru.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Voľný predaj pyrotechnických výrobkov kategórii F2 a F3 je možný len od 1.12.-31.12. Nákup zábavnej pyrotechniky v období od 1.1. – 31.11. bude možný až po písomnom súhlase obce, v ktorej bude ohňostroj prebiehať. Skryť