1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:

PYROMIX s.r.o.
086 06  Lenartov 80
IČO: 51 992 108
DIČ: 2120862502
IČ DPH SK2120862502
zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P

(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.pyromix.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Korešpondenčná adresa:

PYROMIX s.r.o.

Lenartov 80

086 06 Malcov

 

E-mail: superohnostroje@gmail.com

Tel.:  0949 882 947

v tvare IBAN: SK9775000000004027307350

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

1.2 Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.superohnostroje.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam , a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.superohnostroje.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. .Predávajúci má právo v prípade nedostupnosti jedného tovaru dodať druhý tovar tej istej ceny a podobného druhu efektov, kupujúcemu.

1.4 Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom “ Nová objednávka č.xxx -„,

2.2 Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom alebo dobierkou, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,  prípadne iné údaje.

2.4 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Nová objednávka č. xxx -“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ku kupujúcemu.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

Pokiaľ nebola objednávka expedovaná zo strany predávajúceho.

V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

4. PODMIENKY DODANIA TOVARU

Tovar je doručovaný prostredníctvom našej dopravy, alebo prepravnej spoločnosti (nepyrotechnické výrobky) ktorá  zásielky doručuje v rozmedzí 1-5 pracovných dní od prevzatia zásielky od odosielateľa. Cena dopravy

 • Možnosti dopravy

  Možnosti dopravy
  Pri objednávke do 99,99€ cena za prepravu 3,90€
  Pri objednávke nad 100€ Doprava zdarma
  Spôsob platby dobierka (hotovosť alebo kreditná karta) 

  Doručenie 1-5 pracovných dni
  Pri objednávkach ktoré majú nižšiu hodnotu ako je 30€ s DPH bez dopravy je možný len osobný odber maximálne do 48 hodín od vytvorenia objednávky
  Osobný odber možný na adrese Lukov 118, 08605 Lukov po telefonickej dohode
  Možnosti platby
  Pri osobnom odbere: platba v hotovosti alebo kartou

 •  
 • Tel: 0949 882 943

Dodanie objednaného tovaru bude zo strany predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne s ohľadom na dostupnosť jednotlivých produktov. Tovar, ktorý je skladom, je predávajúcim expedovaný spravidla do 2-3 prac. dní kupujúcemu odo dňa prijatia objednávky. Dodacia lehota je obvykle 1-5 pracovné dni, pokiaľ nie je u konkrétneho výrobku uvedené inak. V prípade tovaru na objednávku, v závislosti požiadaviek zákazníka, je dodacia lehota od 5 – 14 prac. dní. Preprava pyrotechnických výrobkov je možná len s našou dopravou po vzájomnej dohode, alebo osobný odber.

5. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou dobierky v hotovosti pri preberaní tovaru.

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar pri prevzatí tovaru.

5.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4 Náklady spojené s prípadnou montážou a manipuláciou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

  1. Pri objednávke tovaru nad 800 EUR bez dopravy je spôsob platby bankovým prevodom vopred na účet.

   5.7 Poplatky za dopravu sú nasledovné:

   Doprava 

    • Možnosti dopravy

     Možnosti dopravy
     Pri objednávke do 99,99€ cena za prepravu 3,90€
     Pri objednávke nad 100€ Doprava zdarma
     Spôsob platby dobierka (hotovosť alebo kreditná karta) 

     Doručenie 1-5 pracovných dni
     Pri objednávkach ktoré majú nižšiu hodnotu ako je 30€ s DPH bez dopravy je možný len osobný odber maximálne do 48 hodín od vytvorenia objednávky
     Osobný odber možný na adrese Lukov 118, 08605 Lukov po telefonickej dohode
     Možnosti platby
     Pri osobnom odbere: platba v hotovosti alebo kartou

    •  
    • Tel: 0949 882 943
   • Preprava pyrotechnických výrobkov je možná len s našou dopravou po vzájomnej telefonickej dohode, alebo osobný odber.

Osobný odber

   • Osobný odber je možný na adrese Lenartov 80 / 08606 Malcov

Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní)

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Uvedené ceny platia v rámci Slovenskej republiky.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu  v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z.

7.2 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar – číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

7.3 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14  dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

7.4 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

V prípade odstúpenia od zmluvy treba predávajúcemu vyplniť a poslať tento Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy  buď v písomnej podobe alebo elektronicky na e-mail superohnostroje@gmail.com

8. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

  1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu:

   meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, identifikačné údaje firmy.

8.3 Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1.

9. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY SÚVISIACE S PREDAJOM ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

Upozornenie: Ohňostroje a zábavná pyrotechnika sa vyrábajú ručne. Čas trvania ohňostroja je preto iba orientačný, môže byť výrazne kratší ale aj dlhší. Každý ohňostroj je unikátny, preto nie je možné presne stanoviť dĺžku jeho trvania.

9.1 Kupujúci svojou registráciou, objednaním na stránke www.superohnostroje.sk potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa §5 nariadenie vlády SR č. 70/2015z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov. Predávajúci telefonicky overi pravosť objednávky, aby sa vylúčila možnosť, že objednávku vytvoril neplnoletý bez vedomia rodičov a pri registrácii použil ich osobné údaje, alebo údaje inej plnoletej osoby. Tento hovor môže byť zaznamenaný z dôvodu skvalitnenia našich služieb pre zákazníkov bez upovedomenia pred započatím hovoru. Zákazník s touto podmienkou súhlasí pri zaškrtnutí políčka 

9.2 Pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F1. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F2. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie F3. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

18 rokov ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Od 1. septembra 2018 sa dopĺňa zákon č.58/2014 Z. z. o používaní a predaji zábavnej pyrotechniky.

Voľný predaj zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možný od 1.decembra do 31. decembra.  Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania/.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na nákup na firmu /živnosť/.

Poučenie – Zábavnú pyrotechniku používajte podľa návodu na použitie, uvedený na každom obale!

Súhlas si viete jednoducho vybaviť na príslušnom Obecnom Úrade – vytlačiť vzor ŽIADOSTI a SÚHLASUŽIADOSŤ

Voľný predaj petárd a pyrotechnicky F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, je od 28. do 31.decembra.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 27.decembra, je možný s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti /ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu bydliska, miesto použitia, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a trvania používania/.

Voľné používanie všetkých pyrotechnických výrobkov F2 a F3 je od 31.decembra do 1.januára.

Predaj a používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F1, T1, P1 / dymovnice, pochodne, stroboskopy, prskavky, detská pyrotechnika, lampióny šťastia / nie je obmedzený.

9.3 Pyrotechnické predmety kategórie F2, F3 a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

  Vzhľadom na povahu predávaného tovaru môže v internetovom obchode nakupovať len osoba staršia ako 15 rokov, ak kupuje výlučne kategórie F1. Pyrotechniku kategórie F2, môže kúpiť iba osoba staršia ako 18 rokov. Kategória F3 môže byť zakúpená iba osobou staršou 21 rokov. Kupujúci objednaním, registrácie alebo objednaním tovaru potvrdzuje splnenie uvedených podmienok nákupu podľa zákona č. 58/2014 Z.

Zábavnú pyrotechniku používajte vždy s ohľadom na bezpečnosť osôb a majetku. Pripravte si na dosah vodu, alebo hasiaci prístroj. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie, skladujte bezpečne a v suchom prostredí, keďže ide o horľavý materiál. Nepoužívajte po dobe spotreby.

9.4 Upozornenia v súvislosti s reklamáciou:

Vzhľadom k charakteru predávaného tovaru (zábavná pyrotechnika) je možné zasielať do reklamácie len nepoužité pyrotechnické výrobky (nefunkčné napríklad z dôvodu chýbajúcej iniciačný zápalnice, stopina). Použité (už raz iniciované) zlyhané pyrotechnické výrobky je kupujúci povinný zlikvidovať podľa návodu na výrobku. Kupujúci je povinný sa pred použitím pyrotechnického výrobku zoznámiť s návodom na použitie a likvidáciu výrobku. Návod je uvedený na obale výrobku.

Reklamáciu použitej (iniciovanej) pyrotechniky je možné uznať na základe nasnímanej fotodokumentácie. Zlyhaný výrobok ponechajte 30 minút v pokoji. Následne z bezpečnej vzdialenosti urobte fotografie. Potom postupujte podľa pokynov na likvidáciu výrobku uvedených na obale. Iná manipulácia so zlyhavkou je zakázaná !!!

Na fotografii reklamovanej zlyhavky by malo byť zrejmé

a. viditeľná nefunkčnosť výrobku,

b. viditeľne spotrebovaná iniciačná časť výrobku (vyhorená zápalnica),

c. dátum zhotovenia fotografie (odporúčame na fotoaparáte nastaviť dátum),

d. aký výrobok je reklamovaný.

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

BEZPEČNOSŤ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY:
Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite na vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

Pred použitím skontrolujte ohňostroj, či nie je poškodený, v prípade poškodenia je nie je možné ho bezpečne použiť.

Kompakt umiestnite do voľného priestranstva na rovnú nehorľavú plochu, mimo ohrozenia osôb, budov, stromov a majetku. Pri zapaľovaní sa nikdy nenakláňať so žiadnou časťou tela nad výmetnú časť kompaktu. Zapáliť zápalnú šnúru, odstúpiť minimálne 25metrov, ohňostroj sa spustí o 5 – 10sekúnd, a užívajte si neopakovateľné chvíle fantastických efektov.

V prípade zlyhania nikdy nenazerajte do výmetnej časti ohňostroja, po 20 minút polejte vodou a zakopte do zeme, iná manipulácia je zakázaná!

Informácia:

Videa ohňostrojov sú reálne avšak dĺžka ohňostroja v porovnaní s videom sa môže líšiť vzhľadom k tomu, že všetky výrobky sú vyrábané ručne.

 10. Alternatívne riešenie sporov:

10.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na superohnostroje@gmail.com , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáci0u alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona <391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota spolu nepresahuje sumu 20 eur;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ARS

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonického rozhovoru.

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky v prípade potreby.

v Lenartove 1.1.2019

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]